محل تبلیغات شما
✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????
Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran
مانندگی یا زیگوسیتی "Zygosity" به همانندی دو فنوتیپ "رخ‌مانه، آناتومی" در یک الل "صفت ،غالب و یا مغلوب" یک ارگانیسم "اندامگان" می‌گویند.
اگر هر دو فنوتیپ یک ارگانیسم "اندامگان" یکسان باشند به آن «هم‌ماننده» یا هُموزیگوس "Homozygous" می‌گویند
اگر دو فنوتیپ با هم تفاوت داشته‌باشند به آن «دگرماننده» یا هِتروزیگوس (Heterozygous) می‌گویند
اگر یکی از دو فنوتیپ در اندامگان "هم شکل" نباشد به آن «نیمه‌ماننده» یا هِمیزیگوس (Hemizygous) می‌گویند
و اگر هر دو فنوتیپ نباشند به آن «هیچ‌ماننده» یا «نولی‌زیگوس» (Nullizygous) می‌گویند.
هم‌مانند ، هم شکل را "هُموزیگوت"
یک سلول یا ارگانیسم، هنگامی برای یک ژن ویژه هموزیگوس است که فنوتیپ‌های یکسانی از آن ژن در هر دو کروموزوم همتا ، فام‌تن همتای آن سلول "یاخته" موجود باشد. به آن سلول یا ارگانیسم «هم‌مانند» یا «هُموزیگوت» (Homozygote) می‌گویند.
بطور مثال دو کبوتر گرگی قرمزی که در تمام شکل ظاهر و خصوصیت پروازی یکسان باشند"هم رو ، هم شکل " هموزیگوت میگویند .
در این فرایند برای اینکه جهشی در الل بعدی "نسل بعدی" رخ دهد ، باید یک ارگانیسم دیپلوئیدی نیز وجود داشته باشد"هموزیگوت غالب "به عبارتی یکی از ارگانیسم ها حتما باید مغلوب یا غالب انتخاب شود ،
تا هر دو الل "در نسل بعدی" مربوط به ژن آن ، مثل هم بشوند .
برای آنکه الل جهش‌یافته از نوع مغلوب بتواند در صفت ژنتیکی بروز کند حتماً باید یکی از انتخاب های ارگانیسم از نوع هُموزیگوت غالب باشد و دیگری هموزیگوتی که دیپلوءیدی مغلوب باشد
مغلوبی که از نوع هموزیگوت ست "انشعاب هموزیگوت یا به عبارتی مغلوب ، همان غالب " ،باید یکی از هموزیگوت غالب و دیگری مغلوب انتخاب شود یعنی هر دو الل ، جهت جهش‌یافتن با هم دارای ژن یکسانی نیز باشند ، ژن یکسان درغالب و مغلوب وجود داشته باشد تا صفت ژنتیکیِ مربوطه را نشان دهد.
پس توجه داشته باشید دو هموزیگوت انتخاب میشود ، یکی غالب هموزیگوت و دیگری نیز از همان غالب ست ولی دارای ارگانیسم دیپلوءیدی ست "هموزیگوت مغلوب" هموزیگوتی که مغلوب است و انشعاب یافته همان هموزیگوت غالب ست
به عبارتی ما این فرمول علمی را همیشه در انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی اینگونه تعریف کرده ایم ؛ خال اصلی و ریشه باید تن مغلوب همان ریشه و غالب برود تا جهش و تغییرات عمده ای بتواند رخ دهد .
هموزیگوت"گرگی قرمزی" غالب+ هموزیگوت، دیپلوءیدی مغلوب"شازده قرمز " = ابلق قرمزی
اللی که کاملا جهش یافته ست و از هر دو الل ژن هموزیگوت بهرمند شده ست
ما در روش تکثیر ایرانی ، برای اینکه ژن دو کبوتر ناب رو ، ماده و نر که هر کدام میتوانند غالب و دیگری مغلوب باشد را تثبیت کنیم ، بدونه هم خونی ، تا در نسل های بعدی ، غالب کامل و مغلوب کامل که هر دو کامل هموزیگوت بشوند "جهت تثبیت خونشان بدونه هم خونی " بدین ترتیب رفتار میکنیم :
دو کبوتر غالب را پاجفت هم قرار میدهیم ، یک جفت جوجه که نسل بعدی ست ، کامل تر از کوت پدر و مادر بدست میآوریم ، سپس دو مغلوب کامل را به همین ترتیب پا جفت انتخاب و دو جوجه بدست میاوریم که مغلوب کاملی هستند هموزیگوت مغلوب
سپس با تثبیت خون دو غالب و دو مغلوب که در نسل دوم بدست آمده ست ، جوجه های غالب کامل هموزیگوت ، را با جوجه های مغلوب هموزیگوت پاجفت هم قرار و انتخاب میکنیم ، نسل سوم ، کامل ترین کبوتران در رسته ای خواهند بود که کوت های پدر و مادر در آن رسته قراردارند
نکته بسیار مهم : تا سر گروه خال "رسته اصلی" و مغلوب انشعاب یافته آنرا کامل نکرده باشید ، نمیتوانید از این فرمول جهت تثبیت خال رسته مورد نظر استفاده نمائید
نتیجه: تثبیت خال غالب و مغلوب یک رسته مشخص بعد از کامل شدن میبایستی جهت تثبیت خون آنها چنین روشی رو برایشان بکار گرفت ، وگرنه نتیجه تثبیتخال بدست نخواهد آمد
دگرماننده"هتروزیگوت"
یک اندامگان یا یاخته "نسل تولید شده" هنگامی برای یک ژن دگرماننده است که دارای دو رخ‌مانهٔ گوناگون از آن ژن باشد "هموزیگوت یک خال مشخص + دیپلوئیدی خال دیگر که با خال هموزیگوت کاملا از همه نظر متفاوت ست ". به آن یاخته یا اندامگان نسل بعدی «دگرمانند» می‌گویند.
به ارگانیسم دیپلوئیدی می‌گویند"هموزیگوت مغلوب" که دو الل مربوط به ژن آن متفاوت از هم باشد .
برای آن‌که الل جهش‌یافته از نوع غالب بتواند در صفت ژنتیکی بروز کند ارگانیسم می‌تواند از نوع هِتروزیگوت باشد ، یعنی هر دو الل جهش‌یافتهٔ غالب لازم نیست در آن باشد تا صفت ژنتیکیِ مربوطه را نشان دهد ،کافیست یکی از ارگانیسم ها فقط غالب باشد تا نسل بدست آمده مغلوب هتروزیگوت و غالب قوی شود
به عبارتی اگر یکی از الل‌های جهش‌یافتهٔ غالب در آن باشد برای بروز صفت ژنتیکیِ مربوطه در آن ارگانیسم کافی است، مثال : ابلق
نیمه‌ماننده"همیزیگوس"
هنگامی که یک یاخته یا اندامگان دوگان تنها برروی یکی از فام‌تنهای همتای خود ژن یک صفت ویژه را دارا باشد و برروی فام‌تن دیگر، آن ژن موجود نباشد، به آن اندامگان «نیمه‌مانند» می‌گویند و آن یاخته یا اندامگان برای آن صفت «نیمه‌ماننده» است.
«نیمه‌مانندگی» هنگامی دیده می‌شود که یک ژن از روی یکی از فام‌تن‌ها پاک شده‌باشد و یا اینکه در اندامگان‌های دگرکامه "هِتروگامِتیک" (Heterogametic)، یکی از ژن‌ها برروی یکی از فام‌تن‌های جنسی جای داشته‌باشد.
معنای این فرمول علمی در روش کبوتر داری ایرانی در بلند پرواز این ست ؛ یکی از ارگانیسم ها به کوت نر پدر"جوجه ماده " و دیگری به کوت ماده مادر "جوجه نر" خواهد رفت .
هیج‌ماننده "نولی زیگوس"
یک اندامگان هیج‌ماننده دارای دو رخ‌مانهٔ جهش‌یافته از یک ژن است. به این اندامگان جهش‌یافته «هیج‌ماننده "Nullizygote" می‌گویند.
اگر دو کبوتر در رسته ای که به آن تعلق دارند از خال خود هیچ نشانی در نسل آینده بر جا نگذارند و هر دو دارای تمام خصوصیت های ناب نسل گذشته خود باشند ولی نسل بعدی آنها هیچ شباهتی به نسل قبلی خود نداشته باشند به آن هیچ مانند میگویند "نولی زیگوس"
به عبارتی کبوتران تولید شده از این یک جفت هیچ شباهتی به کوت پدر و مادر خود ندارند
حاج حسن پرسادمهر توضیح جدول . آثار نیروهای تکاملی متفاوت بر روی فراوانی‌های آللی" صفتی" درون جمعیت‌ها"صفت=خصوصیت های جانداران"

نیروهای تکاملی

آثار کوتاه مدت

آثار بلندمدت

جهش

تغییر در فراوانی آلل:صفت"

تعادل بین جهش‌های مستقیم و مع به وجود می‌آید.

مهاجرت

تغییر در فراوانی آلل"صفت"

تعادل هنگامی که فراوانی آلل "صفت"بین جمعیت گیرنده و دهنده برابر است برقرار می‌گردد.

رانش ژنتیکی

تغییر در فراوانی آلل"صفت"

تثبیت یک آلل"تثبیت صفت" جاندار

انتخاب طبیعی

تغییر در فراوانی آلل"صفت"

انتخاب جهت‌دار: تثبیت یک آلل "صفت" جاندار
انتخاب فوق غالبیت: تعادل برقرار می‌گردد

سه طوق از کبوتر های بام انجمن

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی