محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran

بخش اول : همرو ، هم شکل ، تن زدن "تکثیر "در کبوتر بلند پرواز ایرانی آیا برگشت و حفظ و احیاء خال و ارتقاء کبوتر است؟! در علم زیست شناسی فرگشت وجود دارد ، به عبارتی حفظ و نگهداری و تثبیت ژن در یک جانور فرگشت محسوب میشود

https://www.aparat.com/v/1qDiT

این مطلب را با توجه به تفکر کبوتر داری ایرانی در بلند پرواز توضیح میدهیم ، در حقیقت برگشت را علم بدینصورت توضیح داده ست

تمامی جانوران اصل و منشاء شان یکی ست و سپس در طول میلیون ها سال گونه های مختلف بوجود آمده اند ، ما برای درک بهتر این موضوع به سایر جانداران کاری نداسته و میپردازیم به اصل و ریشه خال ها در کبوتر بلند پرواز ایرانی

ریشه و اصل را ما در کبوترداری ایرانی در بلند پرواز خال های مختلف که تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند میدانیم و فرگشت باعث تغییرات و بوجود آمدن انواع خال ها گردیده ست

میدانیم که نژاد کبوتر ایرانی یکتاست و سپس در طول سالیان دراز توسط کبوترداران انواع خال ها در تکثیر تولید شده ست ، سپس برخی کبوترداران روش همرویی ، هم شکل تن زدن "هم خال"را جهت تثبیت خال ها انتخاب کردند

آیا چنین روشی برگشت به خال اصلی و نگهداری خال مشخصی محسوب میشود ؟

برگشت و تقویت ژن در یک پرنده و احیاء خال را علم فرگشت مینامند

علم فرگشت را به معنای برگشت و حفظ اصل ، در یک موجود زنده میدانند

موجود زنده را ما کبوتر در نظر میگیریم ، و بررسی خود را در این مورد راجب کبوترهای وحشی و تبیث ژن و فنوتیپ و ژنوتیپ آنها که در ایران به کبوتر چاهی شناخته میشوند ادامه میدهیم.

اطلاعات و تجربه یک کبوتر دار ایرانی در بلند پرواز را که به این موضوع ربط پیدا میکند بررسی نموده تا ببینین یک کبوتر دار ایرانی با توجه به دیدگاه اش در بلند پرواز چه مطلب مهمی را میتواند در اختیار علاقمندان قرار دهد .

دیدگاه یک کبوتر دار ایرانی در بلند پرواز :

برخی از کبوتر داران ایرانی سالها ست کبوتر داری را بطور حرفه ای دنبال میکنند ، در مورد فرگشت یعنی تثبیت و برگشت کبوتر ایرانی به اصل خود تجربیاتی را پیدا نموده و متوجه شده ایم ، روش تکثیر هایی گوناگونی وجود دارد ، هر یک روشی خاص را انتخاب کرده ست در بین روش ها ، یک تکثیر مخرب وجود دارد که به همرو یا هم شکل تن زدن "هم خال"آنرا شناخته ایم ، با رجوع به کبوتران وحشی و طرز شکل گرفتن آنها و ارتباط دادن آن به روش همرو تن زدن، ثابت میکنیم این روش بسیار مُخرب است.

خصوصیت هایی طبیعت در ژن کبوتران وحشی( کبوتر چاهی) بوجود آورده ست

کلا طبیعت بصورتی با کبوتران وحشی در طی سالیان دراز رفتار کرده تا آنها بتوانند با قدرت طول عمرشان بیشتر و آنهایی که توان ماندگاری پیدا کردند نسل خود را افزایش دهند ،"انتخاب طبیعی"

کبوتر چاهی جهت ماندگاری ، خصوصیت هایی داراست که توانسته سالها بعد از تشکیل شهرها نیز همچنان طول عمر بالایی را پیدا و کاملا خود را با شرایط شهری تطبیق دهد ، طرز تکثیر آنها را بررسی میکنیم

اکثریت مطلق 99/9 درصد آنها دارای خصوصیت های مشابهی هستند مگر در یک تعداد محدود که آنهم در اثر پیوستند تعدادی کبوتر اهلی در جمع شان است

و بعد از گذشت یک نسل ژن کبوتر اهلی کاملا در نسل شان محو میگردد

یک کبوتر اهلی هر قدر به اصل و ریشه خود که چنین کبوتران وحشی بوده ، برگشته و تبدیل شود به کبوتر وحشی ، توان مقابله با ژن کبوتر وحشی که سالیان دراز تثبیت شده ست را ندارد

در نتیجه ژن کبوتر اهلی در نسل دوم کاملا در ژنوم کبوتر وحشی محو میگردد

ژن قوی یک کبوتر وحشی چگونه تثبیت گردیده ؟

با رصد کردن تکثیر آنها متوجه میشویم همه در اکثریت مطلق و در یک اجتماع مشخص در یک منطقه خاص نیز با سایر کبوتران وحشی در کل ایران از نظر فنوتیپ و ژنوتیپ یکتا هستند

این یکتا شدن باعث میگردد ، کبوتران اهلی که به اجتماع آنها میپیوندند نتوانند اثری در فنوتیپ و ژنوتیپ آنها بگذارند هر قدر در ژنوم خود تثبیت شده باشند چنین توانایی را ندارند،

با وجود ریشه فرگشت بین هر دو این کبوتر وحشی است که در تکثیر قدرت وتوانائی اش کاملتر و قوی تر است

در حقیقت در اثر تکثیر هم رو ، هم شکل جفت خوردن و بازآمیزی نسل ها ، چنین قدرتی را تمامی کبوتران وحشی در سرتاسر دنیا بدست آورده اند و بدینوسیله تطبیق آنها با محیط زندگی افزایش یافته ست

فرگشت به معنای برگشت به اصل و ریشه ست بنابر این کبوتر وحشی چون ریشه اصلی ست و کامل ، وقتی با کبوتر اهلی جفت شود ، کبوتر اهلی توان انتقال ژن وراثت خود را به نسل های بعدی ندارد

چنین قدرت تکثیری را طبیعت در ژنوم کبوتر وحشی قرار داده است ، آنهم بصورت همرو "هم شکل" تکثیر شدن وتثییت تمام خصوصیت هایی که برای نگهداری اصل و ریشه خود احتیاج دارد به جهت ماندگاری بیشتر در طبیعت

پس چنین تثبیت و قدرتی در اثر تکثیر هم شکل و همرو صورت میگیرد و گرفته است

در نتیحه تمامی خصوصیت ها کامل و بدونه نقص تثبیت کامل گردید است

گذشت سالها تکثیر بدین صورت ، ژنوم این پرنده متوجه شده برای بقاء بهتر در طبیعت ، چنین تکثیری را لازم دارد

این امر در نژادهای گوناگون جانوران خود خواسته و یا غریضی ست ؟

مثال در انسان ها خواسته و در جانوران در طبیعت غریضی ست ، منظور وارد شدن خونی که خارج از اجتماع جانوران ست

باید چرخش خون پویا همچنان با وارد شدن جانور جدید صورت بگیرد به همین دلیل با رصد و تحقیق دانشمندان متوجه شده ایم در تمامی اجتماعات جانوران چنین تحولی صورت گرفته است .و وارد شدن خون جدید مشاهده میشود . در اجتماع موجودات زنده چنین اتفاقی رخ میدهد آنهم درطی سالیان دراز در اثر تکثیر یک شکل که ما آنرا در کبوتر داری همرو مینامیم

با بررسی تکثیر هم شکل تن خوردن در طبیعت ، قصد داریم ببینیم برای کبوتر داری ایرانی نیز مفید ست یا مخرب؟

‎May be an image of ‎پرنده‎‎

 


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی