محل تبلیغات شما

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran بخش چهارم : همرو ، هم شکل ، تن زدن "تکثیر "در کبوتر بلند پرواز ایرانی آیا برگشت و حفظ و احیاء خال و ارتقاء کبوتر است؟!

در علم زیست شناسی فرگشت وجود دارد ، به عبارتی حفظ و نگهداری و تثبیت ژن در یک جانور فرگشت محسوب میشود

آیا همرو "هم شکل و هم خال" تن زدن ، برگشت به خال اصلی ست؟دو نر سفید یاسی

اشکالاتی که در هم رو تن زدن برای کبوتر بلند پرواز ایرانی بوجود میآید (یک شکل و یک خال تن زدن)

هم رو تن زدن در تکثیر کبوتران بلند پرواز ایرانی و هم خونی رسته .

چرا ما با تن زدن دو کبوتر هم رو و یک شکل در روش تکثیر ایرانی در بلند پرواز غالب ها و مغلوب ها با هم "بخصوص در مغلوب ها" مخالف شده و هستیم ؟

گفته شد : غالب ها، دو قطب مثبت و مغلوب ها دو قطب منفی هستند ، با ترکیب این دو قطب مثبت و یا دو منفی با هم چیزی نصیب کبوتر دار نخواهد شد

زیبا تر شدن و ارتقاء فنوتیپ های ظاهری حتما رخ خواهد داد ولی اصل مطلب کار کرد کبوتر در بلند پرواز که رکورد آوردن با ساعت های بالا ست خیر در این مورد خاص کاملاً و در کُل ژنوتیپ کبوتر (مشخصات مخفی)خراب میشود

ژن پرش کامل ضعیف میشود در طی چند دوره تکثیر بدین شکل و نیز خصوصیت های کُل پرواز کاملا بر هم میخورد

در تکثیر بروش دو غالب ، و دو مغلوب با هم .دو کبوتر به نسل بدست آمده اجازه هیچگونه ارتقاءی را نمیدهد نتیجه کار ، تثبیت کامل فنوتیپ و ضعیف شدن کامل ژنوتیپ خواهد بود .

نکته بسیار مهم در تکثیر دو غالب :

در قدیم که حدودا 50 تا 80 سال طول کشید (متاسفانه باید گفت هنوز برخی عشق بازان همچنان بروش هم رو تن زدن علاقه نشان میدهند) هم رو تن زدن رایج داشت ،

این روش تکثیر باعث تثبیت ساعت ریشه ها گردید چون در آن زمان اغلب کبوتر داران علاقه به نگهداری ریشه های کبوتران داشتند و کمتر به انشعابات اهمیت میدادند به همین دلیل افراد را با خال ها و ریشه های اصلی بخصوصی میشناختند و برخی که اندک بودند را با انشعابات ریشه های اصلی .

در مورد تکثیر دو خال مغلوب مثل شازده ها ، کله دم سبز ها و غیره . و نیز دو غالب موضوع را بیشتر باز نموده و توضیح میدهیم

بطور مثال : دو غالب که قطب مثبت و همرو و یک شکل میدانیم را تکثیر میکنیم(جفت میزنیم)

تذکر : از دو خال غالب ، چه نسلی تولید میشود ؟

یک خال و قطب و نسلی که تمام و کمال خصوصیت های نسل خود را اگر مخالف تن نرفته باشند نشان میدهند که در زیبایی چندین برابر میشوند . پس نسلهای بعدی کامل و قوی تمام فنوتیپ را به ارث میبرند و تثبیت کامل در فنوتیپ انجام میگیرد .

مخالف تن بروند چه میشود ؟ دو غالب وقتی مخالف در خال و رسته تن هم بروند هر کدام که در خصوصیتی قوی تر باشند ، آن خصوصیت را به نسل بعدی انتقال میدهد در نتیجه خصوصیت ها نه تنها تثبیت پیدا نمیکند بلکه در نسل بعدی کاملا خصوصیت هر دو جفت بر هم میخورد ، پس نه تنها باعث پیشرفت نمیشوند بلکه ، باعث نا هماهنگی کامل ،در تمامی خصوصیت های ظاهری و مخفی ، نسل بعدی میشوند

همین امر نیز در تن زدن دو خال مغلوب و مخالف از نظر خال و رسته بوجود میآید ، منتهی خیلی ضعیف تر از غالب ، ریشه اصلی خود .

مجددا هر کدام از مغلوب ها در هر خصوصیت ی قوی تر باشد آنرا به نسل بعدی انتقال میدهد ، اگر زیبا تر باشد زیبایی و اگر پر گاز و یا پر بازی باشد و یا کم بازی و هر خصوصیتی که قوی تر ست ، را به نسل بعدی خود انتقال میدهند ، و همین امر باعث افت شدید کبوتر در تمام خصوصیت ها خواهد شد و بر هم خوردن کامل تمام خصوصیت ها چه فنوتیپ و چه ژنوتیپ (مشخصات ظاهری و مخفی)

و قتی همچنان اینکار ادامه پیدا کند ، در طی سالها و یا چند سال

یک نسل مغلوب تثبیت شده را بدست میآید .

برخی از کبوترداران ، خصوصا آنهایی که به تثبیت خال اعتقاد دارند ،از چنین تکثیر مخربی لذت نیز می برند !

بطور مثال وقتی یک شازده قرمز را تن یک زاغ میزنند و بهشون شازده قرمز تحویل میدهد ، میگویند :

بالاخره یک کبوتر پیدا کردیم که زدیم تن یک کبوتر کاملا مخالف ، و مثل خودش رو به ما تحویل داد و این مطالب را یک نقطه قوت برای چنین کبوترانی میدانند

چنین کبوتری که در تکثیر حتی مخالف کاملا شبیه خودش را تحویل میدهد ریشه و کامل است ؟ خیر!

یک قطب منفی بسیار قوی به نام شازده قرمز است ، که در تمام خصوصیت های قطب منفی (مغلوب ) رسته و خال خود کامل تثبیت ولی قفل شده است ، توسط روش تکثیر همرویی ف آنهم برای سالیان دراز ! پس در حقیقت : در خال مغلوب قفل شده ست و چنین قفلی دیگر باز شدنی نیست

سوالات مهم : تثبیت کامل با چنین تکثیری آیا کارایی برای ارتقاء دارد ؟

آیا یک خال هم رو تن رفته مغلوب که در طی سالیان دراز تثبیت یافته ، میتواند ریشه اصلی خود را احیاء کند ؟

مغلوب و قطب منفی قوی اجازه میدهد که قطب انتخاب شده مثبت غالب آنرا جذب کند ؟

کبوتر بسیار زیبا شده و زیبایی در کبوتر ایرانی وقتی تثبیت شد ، بارها باید تکرار نمود :!!!!!!! اجازه نمیدهد هیچ یک از خصوصیت های جفت مقابل دچار جهش و یا تقویت شود کوچکترین کاری را صورت نمیدهد

بارها چنین روش تخریبی دیده و تجربه شده است .

دو کبوتر همرو نباید تن هم بروند ، چه غالب باشند و چه مغلوب و چه از نظر خال متفاوت .

دنیای ما ، و این طبیعت بر روی کره زمین قانونی دارد ، به نام منفی و مثبت ، ماده و نر ، مونث و مذکر ، (مرد و زن)

تا کنون کسی ندیده که دو قطب مثبت و یا دو قطب منفی بتوانند در مراحل تکامل خود ، با یکدیگر ، تغییری و یا تولیدی خوب را داشته باشند ، هر کدام از این قطب ها باید بتواند یکدیگر را پوشش و نقاط ضعف را قوی و نقاط قوی را ارتقاء دهد . حسن پرسادمهر

 


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی