محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran بخش سوم : همرو ، هم شکل ، تن زدن "تکثیر "در کبوتر بلند پرواز ایرانی آیا برگشت و حفظ و احیاء خال و ارتقاء کبوتر است؟!

در علم زیست شناسی فرگشت وجود دارد ، به عبارتی حفظ و نگهداری و تثبیت ژن در یک جانور فرگشت محسوب میشود

آیا همرو "هم شکل و هم خال" تن زدن ، برگشت به خال اصلی ست؟

اشکالاتی که در هم رو تن زدن برای کبوتر بلند پرواز ایرانی بوجود میآید (یک شکل و یک خال تن زدن)

هم شکل در خال ، دو غالب . و دو مغلوب با هم . چه از نظر هم شکل بودن در یک رسته که باعث هم خونی رسته ای میشود و متفاوت بودن در خال مثل دو مغلوب شازده از دو خال متفاوت و یا هم شکل و یا دو غالب قرمزی با مثلا زاغ ها در تکثیر کبوتر بلند پرواز ایرانی ،متاسفانه چنین تکثیری ، در اثر بی اطلاعی کبوتر داران ایرانی و علاقمندان به بلند پرواز صورت میگیرد که به هم رو تن زدن ، یک شکل تن زدن نامیده میشود که تن زدنی بسیار مُخرب است.

باید دانست ؛ کبوتر ایرانی در نژاد یکی ست ، و سپس در رسته های گوناگون از هم تفکیک میشوند (خال های گوناگون)

رسته و خال ها خصوصیت های پروازی و ساعت ثبت شده و ثابتی را در غالب و معلوب بودن دارا هستند که از 5 ساعت شروع و تا 12 و حتی 13 و 14 ساعت ، ختم میشود ، ریشه های اصلی و خال های اصلی مشخص هستند ، که در کبوتر داری نوین با واژه و نام غالب آنها را تعریف کرده ایم

و انشعاباتی که از ریشه ها درست میشوند و مغلوب ریشه قرار میگیرند (کبوتر داری نوین ایرانی)

مثال : یک رسته داریم به نام قرمزی ریشه اصلی و خال غالب

این قرمزی را تعریف میکنیم : دارای رنگینه خال قهوه ای سوخته و یا پور رنگ ، رنگینه یکدست بر روی بدن ست . تمام این قرمزی ها در کل ایران ، طبق قانون وابستگی ، دارای رنگینه چشم سفید و انشعابات آن هستند، انشعابات این رنگینه شامل : چشم صدفی و چشم آجری و چشم طوسی و آبی میشود

انشعابات خال قرمزی مغلوب محسوب میشوند ، مثل قلم کار قرمزی ، ابلق قرمز ، شازده قرمز ، پشت قرمز ، تکه پاره های قرمزی ، و .

متاسفانه کبوتر دار ایرانی که سلیقه ای رفتار میکند و از قوانین تکثیر اطلاعات جامعی ندارد ، تصور کرده که مغلوب های این رسته اصلی یک خال کاملاً مجزاء محسوب میشود و آنها را بعنوان یک نژاد (واژه ای بسیار اشتباه) مجزاء میداند

متاسفانه باید ذکر کرد برخی پیشکسوتان بیشتر این اشتباه رو به علاقمندان انتقال داده اند

نام خال های انشعاب یافته با پسوند کاملا مشخص هستند و وابستگی خال را به ریشه اصلی نشان میدهند ، مثل شازده قرمز که مشخص میکند شازده مربوطه وابسته و انشعاب یافته خال قرمزی ویا خال قرمز ها است که خال قرمز خود یک رسته مستقل از قرمزی ها را تشکیل میدهد .

یک کبوتر دار سلیقه گرا تصور کرده این خال های انشعاب یافته ، یک خال کاملا مجزاء شده و بعنوان یک نژاد جدا شده از ریشه اصلی هستند .

یک باور کاملا غلط و اشتباه متاسفانه !

باورهای غلط و اشتباه اینچنینی کبوتر دار ایرانی را وادرار نمود سلیقه شخصی خود را نیز چاشنی آن نموده و به این فکر انداخت و تصور کرد ، میتواند براحتی دو قلم کار قرمزی را تن یکدیگر بزند .(پا جفت هم قرار دهد)

چرا ؟! چون همین کار را با خود قرمزی ها نیز انجام داده است

به فکر چنین سلیقه هایی نمیرسد ، اینگونه تکثیر اشتباه بر روی ژن پرش کبوتر در ریشه اصلی غالب و انشعاب یافته ها مغلوب ها ، تاثیر مخربی را خواهد گذاشت که میبینیم گذاشته ست ، در چنین مواقعی که نسل همرو و هم شکل "جوجه ها" خوب نشود ، میگویند دهن شون نگرفته و یا وقتی عمر پرواز کم میشه و یا کبوتر خراب میشه "در طی چند سال" براحتی نسل آنها را تصفیه و از رو بام رد میکند. فرد سلیقه گرا و یا بی اطلاع از تکثیر صحیح !

کبوترداران بی اطلاع و یا سلیقه گرا اهل تحقیق و تفحص نیستند ، و اگر تحقیقی هم انجام دهند استناد به تحقیقات کبوتر داران سایر ملل کرده بخصوص کبوتر داران زینتی و مسافتی و کار آنها را مورد تقلید قرار میدهند

در تکثیر کبوتران زینتی ، نه تنها ضرری متوجه کبوتران نمشود بلکه باعث ارتقاء کبوتران در زیبایی نیز میشود

و همینطور ،ارتقاء سریع پرواز کردن کبوتران مسافتی در رکورد گیری .

کبوترداران سایر ملل ، در بلند پرواز . فقط از یک رسته بخصوص نگهداری میکنند و دست به هم رو تن زدن و هم خونی میزنند و خیلی باهوش باشند کراس انجام میدهند آنهم با کبوترانی که از همان رسته کبوتران محسوب میشوند و فقط نام متفاوتی با هم رسته ای های خود پیدا کرده اند

درست مثل تفاوت نام خال ها در بین رسته های بلند پرواز ایرانی ، همچون قرمزی ، قلم کار قرمزی . قرمزی عالب و قلم کار قرمزی مغلوب ست میشود تن یکدیگر زد چون این دو خال متعلق به یک رسته در بلند پرواز ایرانی محسوب هستند، ولی نمیشود دو قرمزی و دو قلم کار رو با هم تن زد و تکثیر انجام داد و اگر قرمزی با قلم کار تن برود که غالب و مغلوب رعایت شده است . و تکثیر اصلح صحیح اجراء میشود .

ما در روش تکثیر ایرانی ، روشی داریم به نام کلاسه کردن ، که بعضاً در مورد آن مفصل خواهیم نوشت ، روش کلاسه کردن ما را از همرو وهم شکل تن زدن نجات خواهد داد ، تن زدن یک قرمزی با یک قلم کار قرمزی که هر دو به یک رسته تعلق دارند ، کراس کردن محسوب نمیشود!

در تکثیر سایر ملل دو کبوتر کراس شده مشخص نیست برایشان و هنوز متوجه نشده اند که دو کبوتر انتخاب شده غالب یا هر دو مغلوب هستند.

آنها تکثیر هم خونی نیز انجام میدهند ، نگاه به دست و روش آنها جدیداً سلیقه گراها کرده اند و دست به هم رو تن زدن و یک شکل تن زدن میزنند

تکثیر اشتباه نتیجه کار چه میشود ؟

تولید کبوترانی یک کول و یا دو کول که با خواب های فراوان و ضعیف شدن بدن باید هوا بروند ، که شامل ریشه ها و انشعابات آنها نیز میشود

باید قبول کرد با چنین تکثیر های مخربی ست که هم اکنون با فوجی از کبوتران بدونه اصالت و صلابت در ایران مواجع شده ایم

البته باید ذکر شود : همیشه اینگونه نبوده که دو کبوتر هم رو و یک شکل در ایران تن هم بروند و نتیجه بدی را به ارمغان بیاورد .بطور نامحسوس و در طی سال و یا سالها ، نسل همرو و یک شکل در خال ! شروع به ضعیف شدن در همه موارد نگهداری و پرواز میشوند

کبوتر دار ایرانی ذهن و تفکر خود را کوتاه و کوتاه تر کرده است و میکند توجه ندارد که آن دو کبوتر هم رو و یک شکل چند ساعت میآوردند و جوجه هاشون شدند چند ساعت و پیشینه کبوتر را که کلا کنار گذاشته است و اصلا راجبش حتی فکر هم نکرد ه و نمیکند

اگر بطور جهشی ، ساعت پرواز همرو و هم شکل در خال کم شود کار آسان شده و با گفتن دَهنِشون نگرفت ، دو کبوتر از هم جدا میشوند و این جمله دهن شون جور در نیامده ویا دهنشون نگرفته! این جمله افتاد بر روی زبان کبوترداران سنتی و انرا رایج نمود و خیال خود را راحت کرد

و اگر بصورت ملایم و نامحسوس ضعف در رکورد و ساعت رُخ دهد ، باز رصد نمیکند و کبوتر های تولید شده در اثر تکثیر هم رو و هم رسته که ساعت شون بود مثلا 7 ساعت ، جوجه های در طی سالهای بعدی با تکثیر مدام هم رویی و هم رسته ای ، بصورت نا محسوس ساعت شون افت پیدا میکند و در نتیجه کبوتر دار متوجه کم شدنساعت نمیشود و در طی مثلا 5 تا 10 سال خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با کبوتران بسبار زیبا ولی با ساعتی بسبار ضعیف مواجع شده و با خود و یا به دیگران میگوید ؛

عجب ، پس چرا در 5 تا ده سال قبل اونقدر پدر و مادر اینا عالی ساعت میآورند ولی اینا دیگه مثل نسل گذشته شون نیستند و یا اونایی که ضعیف شدت را رد میکند و مجددا متوجه کم شدن ساعت بطور نامحسوس ویا خراب شدن نسل های بعدی نمیشود

صبر کند خواهد دید و متوجه میشود زمانش میرسد ، نسلی دارد که درست شدنی نیست

چون در تکثیر مخربی که انجام گرفته یعنی هم رویی ، نسل آنها در خالی که هستند ،قفل شده است

دیگه چنین نسلی فایده و ارزشی ندارد ، چون دچار هم خونی رسته ای و یا همرو تن زدن بصورت قفل شده در مغلوب ها و یا غالب ها شده اند

کبوتر ایرانی هر قدر زیباتر شد به ضرر ژن پرواز ش تمام شد. در حقیقت زیبایی کبوتر ایرانی در بلند پرواز نیز دارای استاندارد مشخصی ست

کبوتر پروازی که سر و کله زیبا ، خارج از استاندارد و بدنی خوش تراش ، و تیز های بسیار ستَبر(کَت و کُلفت) باشد به ضرر ژن پرواز ش تمام میشود

بخصوص تیزه عقابی های خارج از استاندارد

کبوتر ایرانی در بلند پرواز با داشتن شش شه پر اول و چهار شاه پر ، بسیار کت و کلفت (تیزه عقابی شدید) پشت پری های بسیار زمخت ، تبدیل به کبوترانی سنگین گوشتی و خارج از استاندارد میشود

و نیز نباید تبدیل به *کبوتران فرک * ، (ضعیف شدن بدن و تیزه های نازک یک کبوتر را فرز ناک میکند) که با عضلاتی ضعیف پروازی و تیزه های نازک و ضعیف شده سبک و بسیار بد قواره میشود

کبوتران گوشتی و سنگین که دارای خال های بسیار زیبایی هستند و علاقمندان زیادی را به خود جلب میکنند ، مثل کله دم سبز ها و سرخ ها و خال پیس های سیاه ، با جلوی بدن(سینه) بسیار پهن و تیزه های ضخیم "کَت و کُلفت" .

و نیز کبوتران فرکی که خال هایی همچون شتر گاو پلنگ دارند و نمیشود به هیچیک از خال و رسته ها آنها رو نسبت داد همچون آتیشی ها بی ترکیب ،

در کبوتر درای بلند پرواز بروش ایرانی جایگاهی ندارند

خوشبختانه بدلیل اینکه کبوتر دار ایرانی تیز های شمشیری را زیاد نمی پسندید با جلوی بدن "سینه" باریک ، اینگونه کبوتر ها از این تکثیر بد در امان ماندند ، اینگونه های ناب رو نباید با کبوتران فرک اشتباه گرفت

زیبا و گوشتی و فرک شدن ، با توصیفات اندکی که براتون عرض کردم ، در طی چندین نسل در تکثیر همرو و یک شکل در خال ، هم خونی رسته ای

"هم خونی در یک خال مشخص "را بوجود آورده و رُخ داده است

متاسفانه کبوتران فرک جدیدی نیز به جمع کبوتران قوی ایرانی راه شان باز شده ، نسلی که از کراس کبوتر ایرانی با پاکی و تیپلر انگلیسی بوجود آمده است.

میتوانید به برخی از مناطق تهران و قم و کاشان رجوع کنید و به عینه این موارد را مشاهده کرده و رصد نمائید ، تا به عمق این فاجعه جدید پی ببرید ! کبوتران فرک جدید که با تکثیر کراس کبوتر ایرانی قوی عضلانی با کبوتران فرک و ضعیف شده خارجی تولید میشوند

حالا خال غالب و ریشه اصلی خال، در رسته ای را مشخص میکنیم و مثال میزنیم : به آهنربا تشبیه میکنیم و مثال می زنیم ، .

خال های غالب و ریشه اصلی را در یک رسته قطب مثبت ،بدانیم که همینطور هم هست .

و خال های انشعاب یافته و مغلوب را قطب منفی.

دو قطب مثبت را در، دو آهنربا به هم نزدیک کنید و یا دو قطب منفی را ، چه میشود ؟!

دو قطب هم سان و یک شکل یکدیگر را دفع میکنند یا جذب؟!

مشخصه دفع میکنند .

حالا دو قطب منفی و مثبت را به هم نزدیک کنید ، فوری یکدیگر را جذب میکنند و به هم می چسبند .

این یک مثال بسیار ساده برای تعریف غالب (ریشه اصلی) و مغلوب (انشعاب یافته ریشه اصلی) ست

حالا چرا ما اصولا با تن زدن کبوتران هم رو و یک شکل بخصوص در مغلوب ها مخالف هستیم ، دلیلش چیست ؟! در بخش چهارم بدان خواهیم پرداختدر عکس نمایش داده شده دو کله دار را مشاهده میکنید و بارها دیده شده که کله دارها را با هم تن میزنند یک انتخاب بسیار اشتباه چون هر دو کبوتر مغلوب محسوب میشوند چه کله دار سیاهی باشند و یا قرمزی و سُرخ و یا پیس و یا همرو باشند فرقی نمیکند تکثیری ست اشتباه !

 


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی