محل تبلیغات شما

✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran بخش چهارم : دانه های مصرفی برای ساخت و تولیدانرژی

دانه های مصرفی برای ساخت و تولید انواع انرژی هایی که بدن کبوتر آنها را لازم دارد( مدیریت تولید انرژی )

تولید انرژی برای پرواز کبوتر" انرژهای مثبت پروازی "کنترل و مدیریت حس بویایی"

تذکر مهم :

درگنجه کبوترهای پروازی و دارای ژن پرش قوی ، وقتی وارد ساعت سنگین میشوند در انتهای کار بعد از سوخت انرژی پروازی مثبت تمام قوای ، سیستم پروازی خود را از دست می دهند و فقط با حس بویایی ست که میتوانند بام صاحب خود را شناسایی و اقدام به نشستن کنند

یک کبوتر ساعت سنگین وقتی بعد از پرش فوق العاده اقدام به نشستن میکند ، بر حسب اینکه دارای چه خصوصیت پروازی ست مدام ماله کشی"گرازه پَری" و یا کوتاه و بلند میکند در سطوح تنگه بام "عمود پرواز"، این روش نشستن در تنگه بام صورت میگیرد و در آخر بر روی منطقه ای از بام که همیشه عادت داشته ،و یا درست بر روی آن گنجه ای که در آن جای داشته است اقدام به نشستن میکند درست روی سقف همان گنجه ، و یا در نزدیک ترین محلی که به آن گنجه نزدیک است .

در انتهای پرواز سنگین حس بویایی کبوتر است که به کمک ش آمده و با حس بویایی قویست.که میتواند محل همیشگی نشست را تشخیص و یا درست روی سقف جایی که همیشه در آن جای داشته و یا در نزدیکی آن می نشیند

در موقع پرواز های سالانه و بخصوص فصل اصلی تیر ماه .بعد از ریم کردن و مشخص شدن هم کولی کبوتران اصلی با ساعت بالا را تحت هیچ عنوان از گنجه هایی که در آن جای داشتند ، مکان شان را تغییر ندهید !

با تغییر مدام باعث میشوید حس بویایی کبوتر دچار سر در گمی شده و برای راحت نشستن دچار تردید شده خسته شود و هرز برود . سپس با چند بار تکرار حتماً تبدیل به کبوتر هرزی خواهد شد.

کافیست کبوتر برای چند ماه در یک گنجه مشخص جای گیرد ، براحتی اون گنجه و محیطی که در آن قرار گرفته ست رو با حس بویایی خود شناسایی میکند. مثال :

اگر یک کبوتر سالها و یا ماه ها در یک گنجه مشخصی قرار گرفته باشد. وقتی جایش عوض شود ، وارد خانه تور شود ،. فقط بطرف آن گنجه ای میرود که متعلق به آن بوده ، مگر با ضرب چوب واداراش کنید به گنجه جدیدش برود

اگر میخواهید کبوتران پروازی ، در روز های پرواز سالانه ، براحتی اقدام به نشستن کنند ، گنجه آنها را تغییر ندهید کبوتران پروازی باید در گنجه های مشخص جای بگیرند و حتما بر حسب مشخص شدن کول شان ، آنها را در گنجه ای مشخص در کنار هم نگهداری کنید .کبوتران وقتی کول پروازشان و نیز ساعت رکورد شان مشخص شد ، میبایستی در گنجه مشخصی برحسب این موارد قرار بگیرند ، اگر قبلاً متوجه این موارد شده اید همیشه با در نظر گرفتن این موارد مطروحه آنها را در گنجه های مشخص مربوط به کُول و رکودشان قرار دهید. ما در بین کبوتران بلند پرواز ایرانی، دو کُول و سه کُول و چهار کُول داریم ، به عبارتی ساعت واقعی خود را کبوترانی در کُول دو و سه و چهار ثبت میکنند. بطور مثال : کُول دو یعنی کبوتر در پرواز روز دوم ساعت واقعی خود را ثبت میکند

"یادآوری"تعریف کُول : هر کبوتری قبل از اینکه رکورد واقعی خود را ثبت کند ، روزهای پروازی دارد ، این روزهای پرواز از یک تا سه روز و گاهی چهار روز و در برخی حتی پشت به خواب "یک کُولی ها" بعد از خواب هایی که در روش ایرانی مرسوم است قادر هستند ساعت واقعی خود را ثبت کنند ، و بعد از پرواز روزانه

برای روشن شدن بیشتر کُول ، مجدداً مثال میزنیم : بعد از خواب ، دو روزپرواز و روز سوم رکورد خود را ثبت میکند ، چنین کبوتری رو کبوتر سه کُوله می نامند .

کبوتران بعد از مشخص شدن ، بر حسب کولی که دارند در گنجه مشخصی جای میگیرند

در چنین گنجه ای فقط کبوتران هم کول شان اجازه دارند وارد گنجه و نگهداری بشوند با چنین مدیریتی کبوتران با حس بویایی براحتی با بو کشیدن هم گنجه ای های خود از طُرق مختلف ، گنجه را تشخیص داده و در مواقع پرواز دسته ای با هم گنجه ای های خود ریم شده و نیز موقع نشستن براحتی بعد از اتمام سوخت انرژی مثبت پروازی ، و از دست دادن قدرت سیستم های پروازی اقدام به نشستن در منطقه گنجه ای که بدان تعلق دارند میکند ."حس بویایی"

تقویت سیستم هوازی و عضلات پروازی

شش در کنار کیسه های هوایی که مکمل یکدیگر هستند یکی از اندام های مهم پروازی محسوب میشوند "سیستم هوازی" و ارتباط مستقیم با عضلات پروازی کبوتر دارند

تقویت شش و بالا بردن کارکرد آن در تمرینات در کنار کیسه های هوایی که کارایی شش به آنها وابستگی کامل دارد یک امر ضروری است .

رساندن اکسیژن برای سوخت و ساز انرژی وظیفه شش و کیسه های هوایی است.

تقویت عضلات در کبوتر ، هنگام پرواز های سالانه ، یک امری ست کاملا ضروری ، که حتما در تمرینات باید مدیریت شود.

عضلات پروازی کبوتر در پرواز وقتی قوی شود .به معنای مکمل نمودن انرژی مثبت پروازی برای ژن پرش کبوتر است ، تقویت عضلات پروازی باعث میشود ، کبوتر در دومین مرحله پرواز ، بعد از مصرف انرژی اولیه که از کبد استفاده کرده است "گلیکوژن" ازتقویت و کیفیت بالایی که در تمرینات برای عضلات بوجود میآید ، بهترین بهره وری را نموده و به رکورد خود اضافه و ساعت بالاتری را بدست آورد.

پس دو انرژی مثبت پروازی برای ثبت رکورد بهتر و بالاتر یک کبوتر احتیاج دارد ، اولین انرژی را کبد و دومین انرژی را عضلات پروازی تامین میکنند.

تذکر مهم :

کبوتر برای ثبت رکورد از دو انرژی مثبت پروازی استفاده میکند.

در اولین مرحله از انرژی تولید شده مثبت پروازی کبد و در دومین مرحله از انرژی تولید شده مثبت عضلات استفاده میکند. این دو انرژی مثبت در تمرینات پروازی ، با مدیریت ایجاد و ذخیره و تقویت باید بشود

مثال :

یک کبوتر شش ساعتی داربد ،انرژی 4 ساعت اولیه پرواز را کبد تولید و در اختیار کبوتر قرار میدهد و بعد دو ساعت بعدی را ، عضلات پروازی کبوتر ست که انرژی های ذخیره شده رو تامین و در اختیار کبوتر قرار میدهد .

و کبوتر های بالای شش ساعت و بالای ظهری ، تا ساعت مشخصی که ژن پرش قوی آنها تعیین کننده است ، کبد تولید انرژی را بعهده دارد و بعد از پایان انرژی تولید شده از کبد ، کبوتر وارد استفاده انرژی ذخیره شده در عضلات میشود .

به همین دلیل است ، وقتی یک کبوتر بعد از آوردن ساعت اقدام به نشستن کرد ، آنرا دست بگیرید ، چه 5 ساعتی باشه و چه 10 ساعتی "برحسب قدرت ژن پرش"، میگیم شده پر کاهِ ، و هیچی از عضلات کبوتر باقی نمی ماند. یعنی انرژی های ذخیره شده در عضلات نیز کامل ، مصرف شده است .

پس تقویت عضلات در کنار تقویت کبد ، به یک مدیریت خوب احتیاج دارد که ما این تقویت را با مدیریت دانه و تمرین عضلات در کبوتر میتوانیم ایجاد کنیم .

مدیریت سیستم های هوازی "تقویت شش و کیسه های هوایی" بالا بردن کارایی شش در کنار کیسه های هوایی کبوتر در تمرینات باعث میشود اکسیژن براحتی برای سوخت انرژی در اختیار کبوتر قرار گرفته و سوخت و ساز انرژی بدن بسهولت انجام پذیرد .

تذکر مهم : کارایی بالای شش به تقویت کیسه های هوایی وابستگی کامل دارد .

شش و کیسه های هوایی در پرندگان "کبوتر" :

شش کبوتر و بطور کلی پرندگان ، همانطور که در شکل نشان خواهیم داد ، مثل داران حجیم نیست و تخت است ، شش را در بدن پرندگان به دلیل سهولت در پرواز تخت شده است.

کار پرنده "کبوتر" پرواز است در کنار شش تخت و نه حجیم همچون داران ، کیسه های هوایی قرار گرفته است

بدن پرنده "کبوتر" با توجه به جثه ای که دارد بدونه حجم بوده "تخت" ، درست شده است و در کنار آن برای ابنکه پرنده بتواند بهترین کارایی را از آن برای بدست آورد ، اکسیژن لازم برای سوخت و ساز انرژی را ، کیسه های هوایی تامین نموده و بعهده گرفته اند.

کیسه های هوایی با پُر شدن از هوا علاوه بر سبک نمودن پرندگان "کبوتر"

میتواند به مرور اکسیژن لازم رو در اختیار شش قرار دهد، سپس شش اکسیژن لازم را مدیریت و به مرور وارد خون نموده ، تا بدن پرنده اکسیژن کافی رو مورد سوخت و ساز انرژی نموده و استفاده کند

کیسه های هوایی کبوتر 9 عدد ست که به ترتیب در جلوی بدن و پس (پشت) و در بین احشام و در کت های کبوتر قرار گرفته ست ، و دارای مویرگهای بسیار ظریفی است و توسط این مویرگها شش موجود در هوای داخل کیسه ها را جذب و طی فرایندی به شش انتقال داده و سپس شش اکسیژن لازم را توسط خون به همه نقاط بدن انتقال میدهد.

پس کار کرد کیسه های هوایی شامل سبک نمودن کبوتر جهت پرواز و نیز تامین اکسژین برای شش است ، بیست درصد هوای تنفسی مستقیم وارد شش شده و الباقی وارد کیسه های هوایی میشود.

شش قادر ست در فرایند جذب اکسیژن 20 % اولیه را تامین و الباقی را توسط کیسه های هوایی به بدن کبوتر برساند .

در کبوتر بلند پرواز ایرانی ، ترکیب کار کرد شش و کیسه های هوایی در نهایت زیبایی و کارایی بالایی خود را نشان میدهد و احتیاج به مدیریتی در تمرینات داره تا کارایی بالاتر برود

میدانیم کبوتر ایرانی ، تنها کبوتر ی است در دنیا که دارای بازی های زیبایی است "مَلق زدن"، این بازی ها شامل میل کشیدن و بازی زدن و ملق زدن و قِل زدن و شاخ بستن میشود ونیز خصوصیت ناب کوتاه و بلند کردن های متمادی.

حتما علاقمندان باید این بازی زدن رو استاندارد در کبوتران نگهداری کنند ، بازی زدن بصورت میل کشیدن و بازی زدن ملایم بصورت ملق زدن و بدونه بازی قل زدن و شاخ کشیدن .

دلیل نگهداری استاندارد بازی در کبوتر بلند پرواز ایرانی :

شش کبوتر حجیم نیست ، (پرندگان بطور کلی )

در کبوتر بلند پرواز ایرانی ،

برای اینکه کبوتر بلند پرواز ایرانی دائم از هوای اکسیژن استفاده بهینه کند بخصوص در بالاترین سطوح پرواز "مایه" که 20% بیشتر اکسیژن در محیط پرواز وجود ندارد(سطح پرواز مایه از 3000 تا 3500 متر بالاتر از سطح دریا است) برای خود یک استراتژی خوبی در پرواز بوجود آورده ، این استراتژی بازی کبوتر محسوب میشود که در سایر سطوح پرواز شاهد بازی زدن کبوتر بلند پرواز نیز هستیم

دلیل بازی زدن کبوتر بلند پرواز ایرانی:

کبوتر بلند پرواز ایرانی برای پرواز از کیسه های هوایی استفاده میکند و وقتی کیسه های هوایی کامل پور شد سبک شده و اوج میگیرد

کار کرد کیسه هوایی فقط برای سبک شدن نیست بلکه باید اکسیژن لازم را نیز برای شش تامین کند

کیسه های هوایی در اصلی ترین اجزای بدن کبوتر قرار گرفته ست ، قسمت اصلی بدن کبوتر دارای دو عضله پروازی سینه است که در دو طرف بدن قرار گرفته است.

پس ماهیچه دیگری ندارد ، و کیسه های هوایی جهت تخلیه هوای داخل مجبور ست آن هوا را خارج کند ، هوا با دم و باز دم(نفس کشیدن ) بشکلی خاص انجام میشود ، اما جهت سریع خارج نمودن هوای داخل ، و کسب هوای تازه جهت سبک شدن بهتر و کسب هوای تازه تنفسی و اکسیژن کافی ، بازی زدن را انتخاب نموده است و با بازی زدن در حقیقت فشاری که سینه ها به کیسه های هوایی وارد میکنند سریع تر هوای داخل کیسه ها تخلیه و دوباره هوای تازه وارد و در نتیجه دیده شده کبوتر به محض بازی زدن رو به بالا اوج سریع تری میگیرد .

بازی زدن علاوه بر اینکه هوای بیشتری را جهت سبک شدن قادر ست وارد کیسه های هوایی کند ، اکسیژن جدید"هوای تازه تنفسی" بیشتری نیز جهت صرف سوخت و ساخت انرژی دریافت نموده و در نتیجه سریع تر اوج میگیرد پس دلیل کوتاه و بلند کردن های متمادی و بازی زدن کبوتر بلند پرواز ایرانی ،جهت خالی نمودن کیسه های هوایی و وارد نمودن هوای تازه است.

ما راجب کبوتر بلند پرواز ایرانی صحبت و تحقیق کرده ایم و دلیل بازی زدن اش را متوجه شده ایم ، راجب سایر پرندگان حتما تحقیق شده ست و اینکه چگونه و به چه صورتی میتوانند برای سبک شدن بهتر و کسب اکسیژن کافی ، کارایی داشته باشند .

 


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی