محل تبلیغات شما

 ✨????????انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi????????????

Iranian High-flying Pigeon Association, located in Iran and tehran

بخش پنجم : دانه های مصرفی برای ساخت و تولید انرژی

دانه های مصرفی برای ساخت و تولید انواع انرژی هایی که بدن کبوتر آنها را لازم دارد "مدیریت تولید انرژی"

تولید انرژی برای پرواز کبوتر" انرژهای مثبت پروازی" سیستم هوازی پروازی و طرز تنفس ، شش وکیسه های هوایی"کیسه های هوادار" برای اینکه متوجه شویم اکسیژن مورد نیاز جهت مصرف انرژی های مثبت برای سوخت و ساز سیستم پروازی چگونه تامین میشود باید اطلاعات دقیقی از طرز تنفس پرندگان که کبوتر را نیز شامل میشود داشته باشیم در ذیل طرز تنفس در پرندگان"کبوتر" را توضیح میدهیم

طرز تنفس کبوتر :

سیستم تنفسی پرندگان "کبوتر" به گونه ای است که برای کسب اکسیژن میبایستی چند مرحله تنفس را بگذرانند. اعضای سیستم تنفسی کبوتر:

علاوه بر شش که تخت میباشد ، حجیم همچون داران نیست ،کوچک و سخت است و تقریباً غیر قابل ارتجاع یا کشش هستند به عبارتی خاصیت الاستیک ندارد و به وسیله بافت همبند در بخش پشتی قفسه های سینه ، زیر مهره های کمر و به دنده ه ای مهره ها چسبیده است

گفته شد : شش های پرندگان"کبوتر" به دنده های قفسه سینه چسبیه اند ،و در زیر مهره های کمر قرار گرفته اند و نیز 9 عدد کیسه های هوایی دارا هستند ، حال برای دریافت هئا جهت تنفس بدینگونه رفتار میکنند ؛ با حرکات ماهیچه های سینه و دنده ای و نیز حرکت جناغ سینه غضروفی که به سوی پائین حرکت کرده ، و نیز خم شدن دنده های قفسه سینه به طرف بیرون ، برای پَر کردن هوا کیسه های هوایی و شش ها آماده و باز و پُر میشوند، در این هنگام هوا به طرف نایژک ها و به داخل کیسه های هوایی و شش ها هجوم آورده و سپس در بازدم در جهت عکس با حرکت دنده های قفسه سینه بطرف داخل و فشار ماهیچه های سینه ، هوای تهیویه شده در کیسه های هوایی پیشین خارج میشود ، جریان تند هوا در شش ها و کیسه های هوایی نشان دهنده اینست که پرندگان "کبوتر" چگونه قادر هستند با وجود شش کوچک و تخت و کیسه های هوایی ، زندگی و فعالیت کنند میدانیم که پرندگان به علت دمای زیاد بدن ( 42 درجه) و فعالیت شدید زندگی از همه جانوران دیگر نیاز تنفسی بیشتری دارند. به همین جهت کیسه های هوایی نقش مهم و اساسی در انتقال دمای ناشی از انقباض ماهیچه های پروازی و متابولیسم و سایر فعالیت های عضلانی به خارج را ایفا میکنند

کیسه های هوایی دارای دیواره نازکی میباشند.

چهار عدد در عقب بدن ، که به کیسه های هوایی عقبی "پسین" و 5 عدد در جلوی بدن که به کیسه های هوایی پیشین نامیده میشوند، قرار دارند.

جریان هوا در شش پرندگان"کبوتر" در حقیقت یک طرفه و از عقب به طرف جلو است ، برای آنکه هوا مسیر خود را در دستگاه تنفس به طور کامل طی شود ، به دو تنفس نیاز دارند در تنفس اول در دم هوا وارد کیسه های هوایی عقبی میشود و در بازدم از این کیسه ها به ششها وارد میشود

کیسه های هوایی با شش و سپس با هم جهت کسب اکسیژن در ارتباط هستند

استخوانهای بدن پرندگان پروازی دارای منافذی ست ، این منافذ باعث سبک شدن بدن آنها میشود و جهت سبک تر شدن بدن ، انشعابات باریکی از کیسه های هوایی به استخوانهای بدن میرود تا سبک شدن بهتر تسهیل پیدا کند و انجام پذیرد

گفتیم ؛کیسه های هوایی دو گروه هستند

الف : کیسه های هوایی جلویی "پیشین 5 عدد"

ب :کیسه های هوایی عقبی "پسین4 عدد"

در هنگام دم حدود ۷۵ تا 80 % درصد هوای دم بی آنکه وارد شش شود وارد کیسه های هوایی عقبی میشود

20 تا 25 % درصد دیگر وارد ششها میشود

تنفس در پرندگان "کبوتر"دو نوع است ، تنفس اول و تنفس دوم

با دم اول ، نفس کشیدن هوا 75 % مستقیم وارد کیسه های هوایی پسین شده و 25 درصد وارد مستقیم وارد شش میشود و سپس در تنفس دوم هوای تهویه شده از ششها وارد کیسه های هوایی پیشین شده و خارج میشود ، مویرگهای ریزی که در کیسه های هوایی وجود دارد اکسیژن را وارد شش میکند . پس در طی یک دم و بازدم اول و دوم هوای اکسیژن دار در ششهای پرنده "کبوتر"همیشه وجود دارد

تقویت شش و بالا بردن کار کرد آن در کنار کیسه های هوایی کبوتر که کارایی شش به آنها وابستگی کامل دارد یک ضرورت است که در تمرینات پروازی میبایستی کار کرد آنرا بهمراه کیسه های هوایی بالا برد

وقتی انرژی های مثبت پروازی را تولید و شروع به مدیریت کنیم ، این تمرینات است که میتواند به ما در انتقال درست آن به بدن کبوتر کمک شایانی کند.

یادآوری و تذکر مهم :

گفته شد ؛ سه انرژی قبلی که شامل : 1-تجدید پرها و تیزه ها "در زمان پروسه تو لک رفتن کبوتر"

2 - انرژی های تولید شده برای تحمل فصول سال

3- انرژی های قوای جنسی

بیان کردیم ، این سه انرژی در طول سال باید به خوبی مدیریت شود.

علاوه بر وابستگی که به هم دارند ،در کنار یکدیگر انرژی های مثبت پروازی را نیز مکمل خود نموده و در نتیجه کبوتران قویی برای پرواز بدست آمده و در زمان تکثیر میتوان قوی ترین کبوتران"جوجه ها" را تولید نمود

اگر هر کدام از سه انرژی گذشته را نتوانیم به خوبی مدیریت کنیم ، به انرژی های مثبت پروازی صدمه خواهیم زد .

انرژی های مثبت پروازی مربوط به اندام ها وسیستم های پرواز کبوتر است که در بدن موقع پرواز تقسیم میگردد "سیستم های پروازی"

بر عکس سه انرژی گذشته که فقط یک نوع بود وبرای مصرف در زمان های مشخصی مورد استفاده قرار میگرفت . انرژی های مثبت پروازی "انرژی چهارم" در اندام های مختلف پروازی کبوتر بشکلی مشخص تولید و ذخیره و در هنگام پرواز مورد استفاده قرار میگیرد.

یک کبوتر برای پرواز خوب تا عالی و استثنایی ، احتیاج به انرژی مثبت پروازی دارد ، که برای قسمت هایی از بدن ، که در پرواز تاثیر زیادی دارند ، تولید و بصورت متحّد و هماهنگ ، مورد استفاده سیستم پروازی کبوتر قرار میگیرد.

پس انرژی مثبت پروازی با انرژی های گذشته بسیارفرق دارد امّا وابستگی کامل نیز بدانها دارد ، که میبایستی در طول سال تا زمان رسیدن به فصل پروازی اصلی که تابستان است مدیریت دقیقی برایشان اعمال شود.

کبوترهای پروازی و یا هر کبوتری را هر زمان که مایل بودیم نمیتوان راهی هوا کنیم ! و از آنها انتظار داشته باشیم ، ساعت و رکورد برای ما ثبت کنند ، بدلیل اینکه کبوتر احتیاج دارد ، انرژی پروازی مثبت را با مدیریت دانه توسط کبوتر دار "صاحب کبوتر و مربی" در بدن تولید و ذخیره کند و در تمرینات پروازی و سپس بعد از آمادگی سیستم های پروازی ، کبوتر از آن به خوبی استفاده نموده و ساعت و رکورد واقعی خود را بر حسب ژن پرشی که داراست ثبت کند.

تذکر مهم : کبوتر دار ایرانی بدونه شناخت کامل و علمی از این عضو های سیستم پروازی که ژن پرش وابستگی کامل بدانها دارد ، نمیتواند مدیریت کاملی را برای تولید انرژی های پروازی و آماده نمودن کبوتر جهت پرواز مطلوب از خوب تا عالی و استثنائی بکار گیرد

یک بار دیگر اندام های سیستم پروازی قسمتهايی که کبوتر احتیاج دارد تا بعد از مدیریت سه انرژی قبلی ، پرواز خوب و رکورد اصلی خود را کبوتر ثبت کند نام میبریم : در فصل گذشته در مورد آنها نوشته و توضیح داده ایم . عیارتند: 1- کبد 2 -سیستم سُو کبوتر "برگشت پذیری "که شامل ؛ جهت یاب مغناطیسی ،حس بویایی و شنوایی و بینایی میشود 3 -عضلات پروازی که شامل سینه کبوتر که در زیر بال ها قرار دارد و عضلات بال ها و ران میشود، 4 - سیستم های هوازی که شامل شش و کیسه های هوازی کبوتر میشود

تمامی این سیستم های پروازی را میبایستی با تولیدو استفاده دقیق و صحیح انرژی های مثبت پرواز در تمرینات از خواب "بخصوص خواب زمان کبک شدن" بیدار نمود .

در مبحثی جداگانه طریقه تمرین دادن و از خواب بیدار نمودن کبوتران پروازی را مفصل توضیح خواهیم داد.

وقتی سه انرژی قبلی را در طول سال به خوبی مدیریت نمائید و سپس با رسیدن به زمان آماده سازی "تمرینات" کبوتران پروازی برسیم ، طرز تغذیه ما در روش ایرانی بکلی تغییر پیدا میکند ، چنین تغییری اعم از استفاده از دانه های پروازی که اصل دانه ارزن محسوب میشود بهمراه ، درصد کمی از گندم و قرماش و گاودانه ، سه دانه رایج دیگر در ایران که کاملاً شناخته شده اند ، انرژی های مثبت پروازی را میتوان براحتی برای کبوتران پروازی تامین نمود هیچگونه مکمل های ویتامینه و تقویتی ، نمیتواند در روز های اصلی که کبوتر میتواند رکورد واقعی خود را ثبت کند که در روش ایرانی جایگاهی ندارند و در حقیقت دوپینگ محسوب میشوند نباید برای آنها استفاده شود . دوپینگ برای کبوتران ضعیف کاربرد دارد و برای کبوتر بلند پرواز ایرانی که قوی ست باعث میشود کبوتر طبق قوانین رایج بروش ایرانی مردود و ساعت ش صفر گردد، که داوران زبده و کار بلد براحتی چنین کسانی که از داروهای تقویتی استفاده میکنند را شناسایی و کبوتران شان ویا کبوتر ی که دوپینگ شده است را از دور مسابقات کنار میگذارند "در زمان داوری های پای آب و دانه که از سه روز تا 5 روز است.

روش داوری در ایران بسیار سخت گیرانه است ، کسانی که به این سخت گیری ها اعتنائی نمیگذارند و یا آنرا رد میکنند در حقیقت به مهارت و قدرت مربی و کبوتران ایرانی اعتقادی ندارند و دست کم میگیرند مربی و ورزشکارانی را که کبوتر بلند پرواز ایرانی محسوب میشوند !


انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانیA-kbpi

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی